ส่งคืน

เมื่อเราได้รู้ว่า
มีพลังธรรมชาติที่อยู่เหนือมือของเรา
กำกับให้สรรพสิ่งเพื่อเป็นไป

ใช่เพื่อให้เราไปอ้อนวอนขอความศักดิ์สิทธิ์
แต่เพื่อให้เราเจียมเนื้อเจียมตน
ว่าเป็นเพียงเศษธุลีเล็กๆในธรรมชาติ

ปลดเปลื้องไม่ให้อัตตาตัวตนที่คิดว่ายิ่งใหญ่
ที่พยายามควบคุมและคิดว่าตนเป็นศูนย์กลางได้เบาบาง

ส่งคืนการควบคุมศูนย์กลางชองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา
ให้ธรรมชาติผู้เป็นเจ้าของอันแท้จริง

November 3, 2019
top
X