ที่มาของคำตอบ

ยึดมั่นตัวเอง
ได้คำตอบจากตัวเอง

ศรัทธา
ได้คำตอบจากสิ่งที่ศรัทธา

ไม่ยึดมั่นตัวเอง ไม่ศรัทธา
จึงได้คำตอบอย่างอิสระ

ตัวเองก็ยึดมั่น
ศรัทธาก็ยึดมั่น

ปล่อยได้ทั้งหมด
ถนนสู่คำตอบที่แท้จริงจึงเปิดออก

November 2, 2019
top
X