แนวทางฉับพลัน

ให้ปล่อยวางได้ใน ๑ วัน

ปล่อยวางฉับพลัน

Abruptive Let go (AL)

หานไฉ๋หลงพัฒนาแนวทางให้ผู้คนปล่อยวางภายใน ๑ วัน ด้วยการพัฒนาจากแนวทางวิทยาศาสตร์ และเซนแบบประยุกต์

แยกแยะความแตกต่าง

Knowledge กับ Wisdom

KNOWLEDGE

Knowledge เป็นการเรียนรู้ "เกี่ยวกับวัตถุ" เช่น วิศวกรรมอาจทำให้รถยนต์ขับเคลื่อนได้ คณิตศาสตร์ให้เราคำนวนได้

แต่ Knowledge ก็มีข้อจำกัด เพราะ Knowledge นั้นยากที่จะเข้าถึง "จิตใจมนุษย์" เช่น เราไม่อาจใช้หลักวิศวกรรม มาทำให้วิศวกรคนหนึ่งปล่อยวางนิสัยบางอย่างได้

WISDOM

Wisdom เป็นการเรียนรู้ "เกี่ยวกับจิตใจ" เช่น Wisdom ช่วยวิศวกรคนหนึ่งปล่อยวางอารมณ์ได้ Wisdom ทำให้วิศวกรคนหนึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้

แต่ Wisdom ยังไม่แพร่หลาย เพราะการศึกษาทั่วไปจะเน้นที่ Knowledge ทำให้คนที่เข้าถึง Wisdom มีจำนวนไม่มาก จึงมีคนปล่อยวางและควบคุมจิตใจได้น้อยยิ่งนัก

อย่างไร?

เตรียมประเด็นเรื่องที่ท่านต้องการปล่อยวาง โทรมานัดหมายและมาถึงประมาณ 10.30 นาฬิกา เพื่อเตรียมปล่อยวางในเรื่องนั้นๆกับหานไฉ๋หลง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย เราดำรงอยู่ได้จากการสนับสนุนของผู้ศรัทธา)